חיפוש
  • a2zcpa

מס הכנסה שלילי


מענק עבודה עבור שנת המס 2016 לשכירים ולעצמאיים

מי זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2016?

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2016 אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

1 . גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2 . במועד כלשהו במהלך שנת המס 2016, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין.

3 . אם מתקיים לגביך אחד מהשניים: 3.1 יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2016 , במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ-12 חודשים), בשנה זו, גבוהה מ - 2,050* שח ונמוכה מ - 6,090* שח. אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שהכנסתך, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,260* ש"ח ונמוכה מ-9,330* ש"ח (הורה יחיד = עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו).

3.2 יש לך שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2015, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ-12 חודשים), בשנה זו, גבוהה מ - 2,050* שח ונמוכה מ - 6,660* שח. הורה יחיד - על הכנסתו להיות גבוהה מ-1,260* ש"ח ונמוכה מ-11,400* ש"ח.

*הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב - 1.6.2016 , ויעודכנו בקרוב בהתאם להוראות החוק.

ישנו גם מענק לעובדים עם מוגבלות - החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

מהם התנאים לקבלת המענק?

1 . על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה (כמפורט בהמשך). את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2016, עליך להגיש לכל המאוחר עד ליום 30.11.17 (בדרך כלל ניתנות אורכות, אך אינני ממליץ להסתמך על כך. כמו כן, גם ללא אורכות, ניתן להגיש בקשה למענק, אך בהליך מורכב יותר). 2 . הגש דוח למס הכנסה על ידי החייבים בהגשת הדוח בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. 3 . הוגש על ידי המעסיק דו"ח 126/856 לשנת המס 2016 באופן “מקוון“ עד לתאריך 30.4.17.

כיצד יש להגיש תביעה? (באמצעות הדואר או באופן מקוון).

1 . לשם הגשת תביעה, עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך, אליו הינך מעוניין שיועבר המענק. שים לב: התביעה היא אישית ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג. הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת התביעה! 2 . בסניף הדואר עליך להזדהות בפני הפקיד ולמסור את הפרטים הבאים: 2.1 מס' מעסיקים שהיו לך ולבן/בת זוגך בשנת המס 2016. 2.2 האם עבדת כ"עצמאי" בשנת המס 2016 . 2.3 כתובת למשלוח דואר. 2.4 פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק. 3 . בסיום מילוי כל הפרטים שצוינו לעיל, פקיד הדואר ידפיס את כל הפרטים על גבי טופס התביעה.

הטופס יכלול שני חלקים הניתנים להפרדה: החלק העליון של הטופס יישאר בידך ויהווה אישור על הגשת התביעה לקבלת המענק, כשהוא כולל את מספר התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה. כמו כן, פרטים על מספר הטלפון של מוקד המידע הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים. יש לשמור על טופס התביעה לשם קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו 4954*. מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת פרטים בנוגע לתביעה שהוגשה, במוקד המידע הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים. החלק התחתון ישאר בידי פקיד הדואר וישמש כטופס הצהרה אשר יכיל את כל נתוני התביעה לקבלת מענק ונתוני הפונה כמפורט לעיל וההצהרה כפי שמופיעה בטופס התביעה. על חלק זה יחתים פקיד הדואר את הפונה בדבר נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.

הגשת תביעה באופן מקוון תתאפשר רק למי שהגיש תביעה בעבר (עבור אחת משתי שנות התביעה האחרונות). יש למלא פרטים אישיים, לענות על שאלת זיהוי ולאשר את התצהיר (הכסף יועבר לחשבון הבנק המעודכן ברשות המסים). להלן לינק להגשת תביעה באופן מקוון: https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx

4 . אם מסרת בתביעה שהגשת ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותך למענק, הינך עובר עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר. בנוסף, לא תהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבשלה נתבע המענק וכן במשך שנתיים נוספות.

רשות המסים תקבע בתוך 90 יום מיום הגשת התביעה (במלואה, לרבות השלמת פרטים חסרים) או עד 15.7.17, לפי המאוחר, את זכאותך למענק ואת סכום המענק. כמו כן, רשות המסים רשאית, ביוזמתה או עפ"י דרישתך לתקן את קביעתה הנ"ל בתוך 3 שנים מיום שניתנה, אם התגלו עובדות חדשות או שנמצא כי נפלה טעות בזכאות/בחישוב המענק.

מה יהיה סכום המענק המתקבל ? 1 . סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת) וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדיך וגילך. 2 . מענק מוגדל בשיעור של 150% ינתן לאחד מאלה: א. עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר; ב. הורה יחיד - עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

כיצד יתקבל המענק?

✦ הוגשה תביעה עד יום 30.6.17, ישולם המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: 15.7.17, 15.10.17, 15.12.17 וב - 15.2.18. ✦ הוגשה תביעה עד יום 30.9.17, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15.10.17, 15.2.17 וב - 15.2.18. ✦ הוגשה תביעה עד יום 30.11.17 , ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה: 15.2.17 וב - 15.2.18.

אם סכום המענק שנקבע הוא עד 790 ש"ח, המענק ישולם בתשלום אחד במועד בו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

שינויי חקיקה לעומת השנה הקודמת:

1. הנמכת הרצפה להורה יחיד. 2. עצמאיים - אין דרישה לדוח שנתי מקוון כתנאי לקבלת המענק. 3. עצמאיים יקבלו את המענק ישירות לחשבונם ללא כל ניכוי שבוצע בעבר, וללא כל קיזוז מהמס - המענק יתקבל ישירות לחשבון הבנק, בדומה לשכירים.


9 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מענק עבודה עבור שנת המס 2018

מענק עבודה עבור שנת המס 2018 לשכירים ולעצמאיים מי זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2018? החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2018 , אשר עמד בכל שלושת התנאים

  • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv