חיפוש
  • a2zcpa

מיסוי מטבעות וירטואליים


מיסוי מטבעות וירטואליים (למשל ביטקוין, לייטקוין וכיו"ב) - בהתאם לטיוטת חוזר מס הכנסה

רקע

בשנים האחרונות, כחלק מהתפתחות המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים, החל להתרחב מסחר באמצעות מטבעות וירטואליים כדוגמת הביטקוין והלייטקוין.

מטבע וירטואלי (דוגמת ביטקוין) הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבע וירטואלי יכול לשמש לתשלום עבור סחורות ו/או שירותים ו/או להמרה למטבעות אחרים, וכן יכול לשמש לצורך השקעה.

הגדרה בהתאם לדיני המס בישראל

הקביעה האם מטבע וירטואלי הוא "מטבע" או "נכס" תשליך על אופן מיסוי ההכנסות הנובעות משינויים בערכו. למשל, הגדרת "הפרשי הצמדה" בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה כוללת לעניין פטור ממס הצמדה לשער מטבע. סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הפרשי הצמדה שקיבל יחיד. לפיכך, אם יסווג "המטבע הוירטואלי" כמטבע כאמור לעיל, הרי שהרווח משינויי ערכו יסווג כהפרשי הצמדה וכך יהיה פטור ממס בידי יחיד. באם "המטבע הווירטואלי" יסווג כנכס לעניין פקודת מס הכנסה הוא יתחייב במס בהתאם לכללים החלים בעת מכירת נכס (רווח/הפסד הון).

בפקודת מס הכנסה אין הגדרה למונחים מטבע ומטבע חוץ. הגדרת מונחים אלו תיגזר מהדין הכללי, משמע, מהגדרתם בחוק בנק ישראל. מטבע בהתאם להגדרתו בחוק בנק ישראל הוא השקל החדש. מעבר לכך חוק בנק ישראל מסמיך את בנק ישראל להנפיק את המטבע הרשמי של המדינה וקובע כי המטבע שיוציא בנק ישראל יהווה הילך חוקי בישראל. מטבע חוץ בהתאם להגדרתו בחוק הנ"ל הוא "שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל". המשמעות היא כי ההגדרה מתייחסת רק ל"שטרי כסף ומעות", כלומר לדברים מוחשיים בלבד, ובנוסף היא מתייחסת רק לשטר או מעה שהם הילך חוקי במדינה כלשהי מחוץ לישראל. מטבעות ווירטואלים אינם נכסים מוחשיים (יצוין כי החל מאפריל 2017 יש לביטקוין מעמד חוקי ביפן בלבד). מהאמור עולה כי 'מטבעות וירטואליים' אינם מהווים "מטבע" או "מטבע חוץ" לעניין חוק בנק ישראל, ומשכך גם לעניין פקודת מס הכנסה.

השלכות המס - מס הכנסה

הגדרת נכס בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה כוללת (בין היתר) כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. ניתן לומר שמטבעות וירטואלים מהווים רכושו של האדם המחזיק בהם, ומשכך הם נכללים באופן עקרוני בהגדרת נכס בסעיף 88 לפקודה, ולכן מכירת מטבע וירטואלי עשויה להיות ממוסה כמכירת נכס ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודת מס הכנסה.

כמו כן, אדם אשר הכנסותיו ממטבעות וירטואליים מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה מעסק או משלח יד, ויחולו עליה שיעורי המס על פי סעיפים 121 או 126 לפקודה. למשל, אדם העוסק בשיווק ובמכירת מטבע וירטואלי, הכנסותיו יסווגו כהכנסות פירותיות.

עוד יצוין כי מטבעות וירטואליים יכולים להגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה. (כריה היא פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים מטבעות וירטואליים). במקרים אלו פעילות הכרייה עשויה להוות סממן לקיומו של עסק (אך לא בהכרח).

לגבי מוכר נכס או נותן שירות, אשר מקבל את התמורה במטבע וירטואלי - מדובר בהכנסה לכל דבר ועניין, וסכום התשלום בעסקה ייקבע בהתאם לשווי ההוגן של המטבע הווירטואלי בשקלים. למען הסר ספק, יובהר כי

תשלומים

המתבצעים באמצעות מטבע וירטואלי בעסקת חליפין כאמור עבור נכס או שירות, עשויים להיות חייבים בניכוי במקור, בכפוף לתקנות ניכוי מס במקור לפי העניין.

השלכות המס - מע"מ

המטבעות הווירטואליים הינם נכסים בלתי מוחשיים, ולכן הם בגדר "טובין" כהגדרתו בחוק מע"מ.

מי שפעילותו במסחר במטבעות וירטואליים, שיווקם או כרייתם עולה לכדי עסק, עשויים לראות בו כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ, והכנסותיו עשויות להיות חייבות במע"מ בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק מע"מ.

מי שביצע עסקאות חד פעמיות של מכירת מטבעות וירטואליים, שיווקם או כרייתם, כאשר לעסקאות יש אופי מסחרי, עשויים לראות בו כמי שביצע "עסקת אקראי" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מע"מ, עסקה החייבת בדיווח בהתאם לתקנה 15א' לתקנות מע"מ.

שימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות מהווה עסקת חליפין. לאור זאת, מחיר העסקה ששולמה באמצעותם עשוי להיקבע בהתאם לסעיף 10 לחוק מע"מ.

יצוין כי האמור לעיל הוא בהתאם לטיוטת חוזר מס הכנסה, ונכון ליום כתיבת מידע זה אין מדובר במידע מחייב. כמו כן, אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ, המלצה או חוות דעת.


24 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מענק עבודה עבור שנת המס 2018

מענק עבודה עבור שנת המס 2018 לשכירים ולעצמאיים מי זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2018? החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2018 , אשר עמד בכל שלושת התנאים

  • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv