החוק לצמצום השימוש במזומן והשימוש בצ'קים פתוחים


ביום 18.3.2018 פורסם ברשומות החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק מגביל את אופן השימוש במזומן ובצ'קים מוסבים, ומהווה אמצעי נוסף במלחמה נגד ההון השחור. הגבלת השימוש במזומן חלה על כלל הציבור (למעט החרגות מסוימות) - משמע, הן על עוסקים והן על כאלה שאינם עוסקים.

הגדרות וסמכויות:

ראשית, "תשלום במזומן" נקבע בסעיף ההגדרות כך: "סכום המשולם או הניתן במזומן, לפי העניין, למעט סכום הנמוך מבין אלה:

1. סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה, או מסכום ההלוואה, לפי העניין.

2. הסכום הנקוב בפרט 1 (11,000 ש"ח) או 2 (50,000 ש"ח) לתוספת הראשונה, לפי העניין".

יצוין כי בהתאם לסעיף 33(ב) לחוק, החל מיום 1.1.2020, לשר האוצר הסמכות להקטין את הסכום הנקוב בפרט 1 מ-11,000 ש"ח ל-6,000 ש"ח, והסמכות להקטין את הסכום הנקוב בפרט 2 מ-50,000 ש"ח ל-15,000 ש"ח (למעט רכישת כלי רכב מאדם שאינו עוסק ברכישת כלי רכב).

עיקרי ההגבלות בשימוש במזומן:

1. מתן שירות/עסקת מכר של עוסק במסגרת עסקו - הגבלת שימוש במזומן עד לסך של 11,000 ש"ח.

2. מתן שירות/עסקת מכר של עוסק במסגרת עסקו לתייר - הגבלת שימוש במזומן עד לסך של 55,000 ש"ח (ואם בשנת 2020 ישתנה הסכום בפרט 1 ל-6,000 ש"ח, הרי שהגבלת השימוש בסעיף זה תעמוד על 40,000 ש"ח.

3. עסקה של אדם שאיננו עוסק (למשל מכירת רכב יד 2 במישור הפרטי) - הגבלת שימוש במזומן עד לסך של 50,000 ש"ח.

4. שכר עבודה, תרומה או הלוואה - הגבלת שימוש במזומן עד ל-11,000 ש"ח (למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח).

5. מתנות - הגבלת שימוש במזומן עד ל-50,000 ש"ח.

כל הנ"ל לא יחולו על קרובי משפחה, למעט שכר עבודה (קרובי משפחה כהגדרתם בחוק זה). הנ"ל גם אינו יחול על רשויות מדינה מסוימות.

עיקרי ההגבלות בשימוש בצ'קים:

1. עוסק במסגרת עסקו - חל איסור לתת/לקבל צ'ק ללא שם מקבל/נסב ("צ'קים פתוחים"). איסור זה הוא גורף וחל על כל סוגי העסקאות וחל על כל סכום.

2. אדם שאיננו עוסק - לא יקבל צ'קים פתוחים בסכומים של למעלה מ-5,000 ש"ח עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה או הלוואה.

3. חל איסור על הסבת צ'קים מבלי ששמו ומספר זהותו של מסב הצ'ק נקובים בצ'ק.

4. לבנקים ולמוסדות הפיננסים אסור לפרוע צ'קים פתוחים באופן גורף (ללא הגבלת סכום). כמו כן, חל עליהם איסור לפרוע צ'קים מוסבים בסכום העולה על 10,000 ש"ח ככל שהצ'ק אינו נושא את פרטי המסב והנסב, או צ'ק שהוסב יותר מפעם אחת (למעט הסבה בין מוסדות פיננסים).

האותיות הקטנות:

1. סעיף 28 לחוק - על מנת לעודד את היקף השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים (למשל כרטיסי אשראי), רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לחייב עוסקים, למעט עוסקים פטורים, בהחזקת אמצעי ייעודי המשמש לקריאת כרטיסי חיוב או לסליקת אמצעי תשלום אלקטרוני אחר.

2. עוסק יתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו ישלם תשלום או קיבל תקבול.

3. למנהל הסמכות לקבוע הוראות נוספות לעניין אופן התיעוד במסגרת הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה.

על מפרי החוק יוטלו עיצומים כספיים (לאחר הודעה שתישלח אליהם ולאחר שתינתן להם אפשרות תגובה).

החוק בתוקף מיום 1.1.2019.

כמו כן וללא קשר, אנו מוצאים לנכון להזכיר את תיקון מספר 26 לחוק איסור הלבנת הון (מיום 7.12.2017), לפיו כל אדם היוצא מישראל או נכנס אליה מחויב לדווח על כסף מזומן הנישא עימו מסכום של 50,000 ש"ח ומעלה (כ-14,500 דולר ו/או 11,500 אירו).

לשאלות בנושא הנ"ל, ובכל נושאי המיסוי ודיני העבודה, הנכם מוזמנים לקבוצת שואלים רואה חשבון בפייסבוק.


פוסטים עתידיים
פוסטים קודמים