מחשבון פנסיה 2021

בהתאם לחוק ההתיעלות הכלכלית (התשע"ז-2016), כל עצמאי מגיל 21 ועד לגיל 55 (גיל 55 - ביום תחולת החוק), ובעל "ותק" של לפחות חצי שנה כעצמאי, יהיה חייב לבצע הפקדות פנסיוניות בשיעור של 4.45% עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% מעבר למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לתקרה של השכר הממוצע במשק (השכר הממוצע במשק לחודש לשנת 2021 - 10,551 ש"ח).

חשב

<הפקה חודשית>

<הפקה חודשית>

על העצמאי לדווח על ההפקדות בדוח השנתי שלו. במידה ולא ידווח וסך הכנסתו החייבת השנתית תעלה על 12 פעמים שכר המינימום (63,600 ש"ח בשנת 2021), יתקבל מכתב התראה ובו יוכל העצמאי לבצע הפקדות בתוך 90 יום, ולא - יוטל עליו קנס בגובה 500 ש"ח.
כמו כן, לגבי עצמאי שהוא גם שכיר - יש לבחון האם ההפרשות כשכיר מכסות את חובת ההפרשות כעצמאי, במידה והתשובה חיובית - העצמאי פטור מלהפריש לפנסיה מההכנסה החייבת כעצמאי.