מחשבון מענק פגיעה ממושכת 

המחשבון רלוונטי רק לעסקים שהוקמו עד ליום 31.12.19

עוסק פטור

מספר חודשי הפעילות חייב להיות בין 1-12

יש להזין מספר חודשי פעילות בשנת המס

(*)     סך מחזור העסקאות - סך הקבלות בשנה הרלוונטית, ללא מענקי הקורונה.

לגבי עסק שנפתח במהלך 2019 - מחזור העסקאות לשנת 2019 יחושב לפי סך מחזור העסקאות מיום 1 בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות ועד ליום 31.12.2019, מחולק למספר חודשי הפעילות, ומוכפל ב-12.

(**)   מענקים לעסק קטן - כל מענקי העסק הקטן שאושרו לכם עבור התקופות מאי-יוני 2020 עד וכולל נובמבר-דצמבר 2020                (גם אם בפועל התקבלו במהלך 2021). למען הסר ספק, אין לכלול את מענקי הסיוע!

(***) הזכאות למענק היא בכפוף למענה לכל יתר תנאי המענק. ראו כאן >>

עוסק מורשה - מה מחזור העסקאות שלך בשנת 2019 ?
האם קיבלת עבור שנת 2020
לפחות 3 מענקי השתתפות בהוצאות הקבועות ?

מספר חודשי הפעילות חייב להיות בין 1-12

יש להזין מספר חודשי פעילות בשנת המס

(*)     סך מחזור העסקאות - סך המחזורים שדווחו למע"מ עבור התקופות הלרוונטיות.

לגבי עסק שנפתח במהלך 2019 - מחזור העסקאות לשנת 2019 יחושב לפי סך מחזור העסקאות מיום 1 בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות ועד ליום 31.12.2019, מחולק למספר חודשי הפעילות, ומוכפל ב-12

(**)   מענקי השתתפות בהוצאות הקבועות - סך המענקים לעסק קטן, אשר התקבלו עבור התקופות מאי/יוני 2020 עד וכולל נובמבר/דצמבר 2020, או סך מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות, אשר התקבלו עבור התקופות מרץ/אפריל 2020 עד וכולל נובמבר/דצמבר 2020 (גם אם בפועל התקבלו במהלך 2021), לפי העניין. למען הסר ספק, אין לכלול את מענקי הסיוע!

(***) הזכאות למענק היא בכפוף למענה לכל יתר תנאי המענק כמפורט כאן >>