מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת בקורונה

סופית! הכנסת אישרה את המענק המיוחד לעצמאיים. בנוסף - שינויי חקיקה לעניין נשים שילדו בתקופת הקורונה.
המענק המיוחד לעצמאיים אושר על ידי הכנסת. בשל מספר תיקונים, ישנם שינויים מעטים ביחס לפוסט הקודם שפרסמנו מיד לאחר אישור הממשלה. כמו כן, אישרה הכנסת תיקון בחוק הביטוח הלאומי לעניין חישוב דמי הלידה בתקופת הקורונה.

1. מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת ===========================================

1. עוסקים פטורים שהחלו פעילותם לפני שנת 2020 _____________________________________________________

תנאים לקבלת המענק:

א. הוגשו הצהרות עוסק פטור לשנים 2019 ו-2020. ב. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18,000 ש"ח. ג. הירידה במחזורי ההכנסות היא עקב השפעת נגיף הקורונה. ד. מחזור עסקאותיו לשנת המס 2020 נמוך ב-25% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019 (ללא מענקי קורונה!). ה. מחזור עסקאותיו בשנת 2020, בתוספת סך מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות ששולמו לו, קטן מסך מחזור עסקאותיו בשנת 2019. מענקי השתתפות בהוצאות הקבועות - הכוונה למענקי השתתפות בהוצאות הקבועות בעד התקופה מאי/יוני 2020 עד וכולל נובמבר/דצמבר 2020.

לאחר שצלחתם את התנאים הנ"ל, יש לבחון את סעיף ה' - אם סך המחזור של 2020, בתוספת המענקים המצוינים לעיל הוא למעלה מ-90% מסך המחזור של 2019, תהיו זכאים למענק חלקי בשיעור של 65% מערך המענק.

על מנת לקבוע את גובה המענק, יש לבחון את שיעור ירידת מחזור העסקאות של 2020 לעומת מחזורי העסקאות של 2019 (ללא מענקים): ירידת מחזורים של 25%-40% - מענק של 3,000 ש"ח. ירידת מחזורים של 40%-60% - מענק של 5,000 ש"ח. ירידת מחזורים של למעלה מ-60% - מענק של 9,000 ש"ח.

2. עוסקים מורשים שהחלו פעילותם לפני שנת 2020 _____________________________________________________

תנאים לקבלת המענק:

א. הוגשו דוחות מע"מ לכל התקופות הרלוונטיות. ב. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על 400,000,000 ש"ח. ג. הירידה במחזורי ההכנסות היא עקב השפעת נגיף הקורונה. ד. מחזור עסקאותיו מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.12.2020 נמוך ב-25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה של 2019 (ללא מענקי קורונה!). ה. מחזור עסקאותיו בתקופה מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.12.2020, בתוספת סך מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות ששולמו לו, קטן מסך מחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה של 2019. מענקי השתתפות בהוצאות הקבועות - הכוונה למענקי השתתפות בהוצאות הקבועות בעד התקופה מרץ/אפריל 2020 עד וכולל נובמבר/דצמבר 2020. ו. לעוסקים בעלי מחזור שנתי של למעלה מ-300,000 ש"ח - עליהם להיות זכאים ללפחות 3 מענקי השתתפות בהוצאות הקבועות במהלך 2020 (כולל זה של נובמבר-דצמבר).

לאחר שצלחתם את התנאים הנ"ל, יש לבחון את סעיף ה' - אם סך המחזור מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.12.2020, בתוספת המענקים המצוינים הוא למעלה מ-90% מסך המחזור בתקופה המקבילה של 2019, תהיו זכאים למענק חלקי בשיעור של 65% מערך המענק.

גובה המענק לעוסקים מורשים של עד 300,000 ש"ח בשנת 2019: על מנת לקבוע את גובה המענק, יש לבחון את שיעור ירידת מחזור העסקאות של 2020 לעומת מחזורי העסקאות של 2019 (ללא מענקים): ירידת מחזורים של 25%-40% - מענק של 3,000 ש"ח. ירידת מחזורים של 40%-60% - מענק של 5,000 ש"ח. ירידת מחזורים של למעלה מ-60% - מענק של 9,000 ש"ח.

גובה המענק לעוסקים מורשים בעלי מחזור שנתי ב-2019 של למעלה מ-300,000 ש"ח ועד 20,000,000 ש"ח: א. מינימום מענק של 9,000 ש"ח ומקסימום מענק של 50,000 ש"ח. ב. 60% מסך מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות שקיבל, מחולקים ב-5. ** גם במקרה זה, יש לשים לב למענק החלקי (65%).

3. עוסקים פטורים או מורשים שהחלו לפעול בינואר/פברואר 2020 ____________________________________________________________________

תנאי המענק:

א. מחזור העסקאות בשנת 2020 עולה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על סך של 100,000,000 ש"ח. ב. מחזור העסקאות לחודשים ינואר ופברואר 2020 עולים על 1,500 ש"ח (בכל חודש מחודשיים אלה). ג. העוסק היה זכאי ללפחות שני מענקי השתתפות בהוצאות הקבועות.

מענק לעוסק מורשה - 4,000 ש"ח. מענק לעוסק פטור - 3,000 ש"ח. _______________________________________________________________________

כללי:

לגבי עסקים שהחלו את פעילותם במהלך 2019 - מחזור עסקאותיהם בשנת 2019 ייקבע לפי מחזור העסקאות מתחילת החודש שלאחר תחילת הפעילות, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-12.

בהתאם ללשון החוק, המענק צפוי להיפתח ביום 10.2.21 ויהיה ניתן להגישו עד 10.5.21 (אלא אם מנהל רשות המסים יחליט על ארכה להגשת הבקשה).

2. שינויים לעניין חישוב דמי הלידה במהלך תקופת משבר הקורונה ===========================================

הכנסה אישרה את תיקון 223 לעניין חישוב דמי הלידה:

1. יולדות שכירות בתקופה מיום 1.8.2020 ועד ליום 30.6.2021, ואשר איבדו את זכאותן עקב הפסקת עבודה בשל משבר הקורונה והיו זכאיות לדמי אבטלה - התיקון לחוק "מזיז" את היום הקובע ליום שבו הפסיקה לעבוד, כך שלא תאבד את זכאותה עקב ימי האבטלה.

2. יולדות עצמאיות בתקופה מיום 1.8.2020 ועד ליום 30.6.2021 - אפשרות חישוב דמי הלידה לפי שומת 2019.

3. יולדות שכירות מיום 1.3.2020 ועד ליום 30.6.2021, ואשר היו זכאיות לדמי אבטלה לפני יום הלידה, תקבלנה דמי לידה בגובה של דמי האבטלה שהיתה מקבלת, אילולא ילדה (למשך 15 שבועות).

נשמח לסייע בקבוצת שואלים רואה חשבון בשאלות בנושאים הנ"ל, ובכל נושאי המיסוי,

פוסטים עתידיים
פוסטים קודמים