היערכות לתום שנת המס 2019


חוק ההתיעלות הכלכלית - פנסיה חובה לעצמאיים

החל מיום 1.1.2017 חלה חובה על כל עצמאי בין הגילאים 21-55 ובעל "ותק" של לפחות חצי שנה כעצמאי, לבצע הפקדות לפנסיה. ההפקדות ייעשו לפי 4.45% עד להכנסה חייבת של 5,136 ₪, ולפי 12.55% מהכנסה חייבת שבין 5,137 ₪ ועד להכנסה חייבת של 10,273 ש"ח (סכומים חודשיים). חשוב לציין כי נכון להיום, יוטל קנס בסך של 500 ₪ בעבור אי ביצוע הפקדות כאמור לעיל (הקנס לא יחול על עצמאיים שהרווח הממוצע שלהם הוא עד 5,300 ש"ח לחודש). ניתן להוריד מחשבון פנסיה לעצמאיים בקבוצת "שואלים רואה חשבון". כמו כן, בקבוצה ניתן למצוא הסבר נרחב להפקדות החובה של עצמאי שעובד במקביל כשכיר.

החוק לצמצום בשימוש במזומן (ובצ'קים פתוחים)

אנו שבים ומציינים כי בתאריך 1.1.2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק מגביל את אופן השימוש במזומן ובצ'קים מוסבים, ומהווה אמצעי נוסף במלחמה נגד ההון השחור. הגבלת השימוש במזומן חלה על כלל הציבור (למעט החרגות מסוימות) - משמע, הן על עוסקים והן על כאלה שאינם עוסקים. להרחבה על עיקרי החוק - ראו כאן.

מע"מ

עוסקים פטורים - מומלץ כי בסמוך לתום השנה תבוצע בדיקה על גובה מחזור ההכנסות בשנת 2019. מחזור הכנסות מעל ל-100,187 ₪ מחייב מעבר לעוסק מורשה. כל שיהוי במעבר עלול לפגוע בזכותכם להזדכות על מע"מ תשומות שהוצאתם לאחר החריגה מהתקרה.

עוסקים פטורים - לא לשכוח כי יש לדווח למע"מ עד ה-31.1.20 על מחזור הכנסותיכם בשנת 2019. ניתן לבצע את הדיווח גם באינטרנט. אי דיווח במועד עלול להוביל להטלת קנס בסך של 750 ש"ח.

בהתאם לחוק מע"מ, עוסק מורשה שלא חרג מהתקרה המותרת במשך שנתיים ברציפות, רשאי לשנות את סיווגו לעוסק פטור (כל עוד תחום עיסוקו אינו שולל זכות זו).

ביטוח לאומי

מומלץ כי בסמוך לתום השנה תבוצע בדיקה האם שולמו מקדמות בחסר, במידה וכן – מומלץ לבצע השלמה עוד בשנת המס. יש לציין כי תשלומי דמי הביטוח הלאומי מוכרים כהוצאה, לצורכי מס הכנסה, בשיעור של 52%, ולכן החשיבות לשלמם בשנת המס הנוכחית. יצוין כי התרת ההוצאה אינה חלה על דמי ביטוח בריאות.

עצמאי שאינו עונה להגדרה - מומלץ לבדוק, בסמוך לתום השנה, כי אינך חורג מסכום התקרה המותר (15% מהשכר הממוצע במשק או 50% מהשכר הממוצע במשק, לפי העניין. השכר הממוצע במשק בשנת 2019 = 10,273 ש"ח). במידה וחרגת מהתקרה המותרת, יש לשנות את הסיווג לעצמאי ולהשלים את דמי הביטוח הנגזרים מכך.

עצמאיות הרות ועצמאיות לאחר לידה - מומלץ לתכנן את סיומה של שנת 2019 ובמידת הצורך להקדים הכנסות ולדחות הוצאות. בהתאם לתיקון 176 של חוק הביטוח הלאומי (בתוקף מיום 27.4.16), דמי הלידה לעצמאיות ישולמו בהתאם לשומה של שנת הלידה או בהתאם לשומה שקדמה לשנת לידה, כגבוה. ככל שהשומה תהיה גבוהה יותר, כך דמי הלידה יהיו גבוהים יותר. כמובן שיש לשקלל את הנ"ל אל מול שיעור המס השולי המשולם ולבחון את כדאיות תכנון כל שומה.

מס הכנסה

מומלץ לבדוק בסמוך לתום השנה כי המקדמות ששולמו מכסות את חבות המס הצפויה, במידה ולא – מומלץ להשלים עד ליום 31.1.20, אחרת ההפרשים ישאו ריבית והפרשי הצמדה. עובדים עצמאיים שהם גם שכירים יבצעו את בדיקת המקדמות בהתחשב גם בהכנסתם כשכירים.

מומלץ להגדיל הוצאות מוכרות וזאת על מנת להקטין את ההכנסה החייבת (משפיע גם על החבות לביטוח הלאומי) - ציוד משרדי, פרסום, השתלמויות מקצועיות וכיו"ב. מנגד, יש לשקול דחיית הכנסות (במיוחד רלוונטי למדווחים על בסיס מזומן).

יצוין כי רכישת מלאי לא תגדיל עבורכם את ההוצאות!

עוד יצוין כי רכישת רכוש קבוע, שלעצמה, גם היא לא תגדיל עבורכם את ההוצאות! (אלא בדרך של פחת).

עצמאיים - זכרתם להפקיד לקרן השתלמות? בגין הפקדות אלה אתם זכאים להטבות מיסוי. על מנת למקסם את ההטבה יש להפקיד 4.5% מסך הכנסתכם החייבת ועד לתקרה שנתית של 11,880 ש"ח. הפקדה זו תזכה אתכם בניכוי אשר יפחית את החבות שלכם למס הכנסה ולביטוח הלאומי.

פנסיה - עצמאי יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו החייבת (עד לתקרת הפקדה שנתית של 34,848 ש"ח). בגין 5.5% יינתן זיכוי מס בשיעור של 35% ובגין 11% יינתן ניכוי לפי שיעור המס השולי.

אובדן כושר - יוכר ניכוי על הפקדה עד לשיעור של 3.5% מההכנסה החייבת, אך לא יותר מתקרה חודשית של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (25,682 ש"ח). יש לציין כי ההטבה תינתן רק אם הביטוח הנרכש הוא "ביטוח מועדף" (תקופת הביטוח הינה עד לגיל 60, למעט ביטוח קבוצתי, ומשך תשלום הכספים במקרה של אי כושר הינו עד תום תקופת אי הכושר או עד גיל 60, כמוקדם).

רישום מד אוץ (קילומטראז') ליום 31.12.19. רישום זה הוא תנאי להכרה בהוצאות רכב!

שכירים? - הזכאות לקבל החזר מס בגין שנת המס 2013 תאבד לכם ביום 31.12.19.

תרומות יוכרו בזיכוי בשיעור של 35%, כל עוד הסכום הנתרם המצטבר הינו למעלה מ-190 ש"ח.

יולדות שדחו את נקודת הזיכוי בשנת 2018 – לא לשכוח לנצלה ב-2019!

האם יש לכם רווחים מניירות ערך שנמכרו ומנגד ניירות ערך ש"על הנייר" בהפסד? יש לשקול את מכירת ניירות הערך המופסדים, וזאת על מנת להקטין את חבות המס בגין ניירות הערך שנמכרו ברווח.

ספירות מלאי וספירות קופה - יש לבצע ספירות מלאי בין התאריכים 1.12.19 ועד ליום 31.1.20. ספירות מלאי שייערכו 10 ימים לפני תום השנה או 10 ימים לאחר תחילת השנה (21.12.19 ועד 10.1.20) אינן טעונות הודעה מראש לפקיד השומה. ספירות שייערכו במועדים אחרים (לפני 21.12.19, אך לא לפני 1.12.19 או לאחר 10.1.20, אך לא לאחר 31.1.20) טעונות הודעה מראש לפקיד שומה.

ספירות קופה - יש לבצע ביום 31.12.2019 (לרבות מט"ח בקופה).

משמידים מלאי? – יש לשלוח הודעה והזמנה לפקיד השומה. שימו לב כי מס הכנסה רענן את נוהל השמדת מלאי ופרסם באוקטובר 2018 הוראות ביצוע חדשות בעניין זה.

ערך השוק של המלאי ירד? ניתן לתבוע הוצאה גם על הפסד זה, על אף שלא מומש (עקרון העלות או שווי מימוש נטו, הנמוך מביניהם).

משכירים דירת מגורים במסלול 10%? – לא לשכוח שיש לבצע את התשלום עד ה-31.1.20, אחרת החבות תישא ריבית והפרשי הצמדה (עבור שנת 2019).

בעל מניות מהותי אשר לווה מהחברה (בה הוא בעל מניות מהותי) סכום של למעלה מ-100,000 ש"ח, מומלץ כי יפרע את חובו עד ליום 31.12.2019, אחרת יחויב במס דיבידנד או בשיעור המס השולי.

חובות אבודים - מומלץ להגיע להסדר פשרה עוד בשנת המס לגבי חוב שאנו צופים קשיים בגבייתו, או לחילופין לפתוח במאמצי גבייה אגרסיביים שיאפשרו הכרה בהוצאת חוב אבוד עוד בשנת המס הנוכחית.

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) - ניתן להגיש בדואר בקשה למענק עבודה עבור שנת 2018 עד ליום 27.12.2019. למי שמגיש באמצעים המקוונים - ניתן להגיש בקשה עבור שנת המס 2017, עד ליום 31.12.2019 ועבור שנת המס 2018 - עד 31.12.2020.

הנכם מוזמנים לקבוצת "שואלים רואה חשבון" בפייסבוק ולשאול כל שאלה בנושאים הנ"ל ובכל נושאי המיסוי, הביטוח הלאומי ודיני העבודה.

שתהיה לכולנו שנת 2020 פורייה ומוצלחת!


פוסטים עתידיים
פוסטים קודמים