סיכום התנאים למענק פעימה שנייה לעצמאיים


 1. עצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר. משמע, כל מי ששנת הלידה שלו היא עד וכולל 1999.

 2. הכנסתו החייבת של אותו עצמאי, לרבות דמי לידה, גמלת שמירת הריון ותגמולי מילואים ולמעט רווחי הון ושבח מקרקעין, אינה עולה על 1,000,000 ש"ח בשנת 2018, ואינה פוחתת מ-714 ש"ח בממוצע לחודש (ואם הפך לעצמאי בשנת 2019 או אם הקים עסק בשנת 2018 וסיים בהפסד, אז הכל לפי שנת 2019). שימו❤️- במידה והיתה לעצמאי ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית, תחולק הכנסה זו שווה בשווה בין שניהם.

 3. מחזור העסקאות במרץ-יוני 2020 נמוך בלפחות 25% ממחזור העסקאות של מרץ-יוני 2019 ("מחזור הבסיס").

 4. לגבי עצמאי שפתח את עסקו לאחר 1.3.2019, מחזור הבסיס שלו יהיה מחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק ועד ליום 29.2.2020, כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות, ומוכפל ב-4.

 5. למשל, עצמאי שפתח את התיק ביום 1.3.2019, וסך מחזור עסקאותיו עד ליום 29.2.2020 עמד על 120,000 ש"ח, מחזור הבסיס שלו יהיה 40,000 ש"ח (על מנת להיות זכאי למענק, יהיה עליו להראות מחזור מירבי של 30,000 ש"ח במרץ-יוני 2020).

 6. לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי החשבונות בשנת המס 2018 (או 2019, במידה ופתח את התיק בשנת 2019).

 7. נכון ליום הגשת הבקשה למענק, העצמאי הגיש דוח לשנת 2018 (או 2019, במידה ופתח את העסק בשנת 2019).

 8. העסק נפתח לא יאוחר מיום 1.10.19.

 9. הוא הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות הרלוונטיות. אם עוסק פטור - יהיה עליו להגיש, בנוסף להצהרת העוסק הפטור לשנת 2020, גם הצהרה לעניין הירידה במחזורים כאמור בסעיף 3 לעיל.

 10. יש להגיש את הבקשה למענק בתוך 70 ימים מתאריך 3.5.2020 (התקנות קובעות 3.5.20, רשות המסים עדכנה את התאריך ל-6.5.20).


גובה המענק (פעימה שניה לעצמאיים)


70% מסך ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק בשנת 2018 (או 2019 במידה והעסק הוקם ב-2019 או שהוקם ב-2018 ודיווח על הפסד למורך מס), או עד לתקרה של 10,500 ש"ח. לגבי עצמאי שסך הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 ש"ח, יופחת סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ש"ח.

למשל, עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת עומדת על 60,000 ש"ח, יהיה זכאי למענק של 7,040 ש"ח (0.173 מתוך 20,000 שווים ל-3,460 ש"ח. 10,500-3,460=7,040).


תוספת לעסק קטן


התנאים:

 1. עצמאי שמחזור עסקאותיו החודשי הוא בין 1,500 ש"ח ל-25,000 ש"ח.

 2. מחזור העסקאות במרץ-אפריל 2020 נמוך בלפחות 25% ממחזור העסקאות של מרץ-אפריל 2019 ("מחזור הבסיס"). לגבי עצמאי שפתח את עסקו לאחר 1.3.2019, מחזור הבסיס שלו יהיה מחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק ועד ליום 29.2.2020, כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות, ומוכפל ב-2.

 3. הוא הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות הרלוונטיות. אם עוסק פטור - יהיה עליו להגיש, בנוסף להצהרת העוסק הפטור לשנת 2020, גם הצהרה לעניין הירידה במחזורים כאמור בסעיף 2 לעיל.

 4. לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי החשבונות בשנת המס 2019.

 5. יש להגיש את הבקשה למענק בתוך 70 ימים מתאריך 3.5.2020 (התקנות קובעות 3.5.20, רשות המסים עדכנה את התאריך ל-6.5.20).


גובה המענק (תוספת לעסק קטן)

 1. עצמאי שמחזור עסקאותיו החודשי הממוצע 1,500-8,333 ש"ח - תוספת של 700 ש"ח.

 2. עצמאי שמחזור עסקאותיו החודשי הממוצע 8,334-16,667 ש"ח - תוספת של 1,875 ש"ח.

 3. עצמאי שמחזור עסקאותיו החודשי הממוצע 16,668-25,000 ש"ח - תוספת של 3,025 ש"ח.

לעניין תוספת לעסק קטן, משמעו של המונח "מחזור עסקאות ממוצע לחודש" - מחזור עסקאות בשנת 2019 מחולק בחודשי הפעילות.


מענק סיוע לשכיר בעל שליטה


מיהו בעל שליטה בהתאם להגדרת התקנות?


 1. החזיק במניות חברת המעטים בתקופה הקובעת ונחשב לבעל שליטה בהתאם לסעיף 32(9)(א)(3) לפקודת מס הכנסה (התקופה הקובעת היא התקופה מיום 1.10.2019 ועד ליום הגשת הבקשה למענק).

 2. הוא וחברת המעטים תושבי ישראל.

 3. שולמה לו הכנסת עבודה מחברת המעטים בכל אחד מששת החודשים שקדמו לחודש מרס 2020 (ספטמבר 2019-פברואר 2020).


סיכום התנאים למענק לשכירים בעלי שליטה:


 1. שכיר בעל שליטה שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר. משמע, כל מי ששנת הלידה שלו היא עד וכולל 1999.

 2. סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2018, בצירוף חלקו היחסי בהכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה אינו עולה על 1,000,000 ש"ח ואינו פוחת מ-714 ש"ח בממוצע לחודש (ואם מדובר בחברת מעטים שהוקמה ב-2019 - אז הנ"ל לפי 2019). שימו❤️- במידה והיתה לשכיר בעל השליטה ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית, תחולק הכנסה זו שווה בשווה בין שניהם.

 3. מחזור העסקאות של חברת המעטים במרץ-יוני 2020 נמוך בלפחות 25% ממחזור העסקאות של מרץ-יוני 2019 ("מחזור הבסיס"). לגבי חברת מעטים שהוקמה לאחר 1.3.2019, מחזור הבסיס שלה יהיה מחזור עסקאותיה מיום תחילת העיסוק ועד ליום 29.2.2020, כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות, ומוכפל ב-4.

 4. לא היו לחברת המעטים או לשכיר בעל השליטה הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי החשבונות בשנת המס 2018 (או 2019, במידה ופתח את התיק בשנת 2019).

 5. נכון ליום הגשת הבקשה למענק, חברת המעטים ושכיר בעל השליטה בה, הגישו דוחות לשנת 2018 (או 2019, במידה והחברה הוקמה בשנת 2019).

 6. חברת המעטים הגישה דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות הרלוונטיות.

 7. בעל השליטה הוגדר ככזה בדיווחים החודשיים לביטוח הלאומי בתקופה מיום 1.10.2019 ועד ליום 29.2.2020 לפחות, והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה ע"ח דמי אבטלה בעד הכנסותיו כבעל שליטה, מכוח הוראות סעיף 6ב' לחוק הביטוח הלאומי.

 8. יש להגיש את הבקשה למענק בתוך 70 ימים מתאריך 3.5.2020 (התקנות קובעות 3.5.20, רשות המסים עדכנה את התאריך ל-6.5.20).


גובה המענק לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים


70% מסך הכנסת העבודה החודשית הממוצעת כשכיר בעל שליטה, או עד לתקרה של 10,500 ש"ח. לגבי עצמאי שסך הכנסת עבודתו החודשית הממוצעת עולה על 40,000 ש"ח, יופחת סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסת עבודתו החודשית הממוצעת על 40,000 ש"ח.

למשל, הכנסת עבודה חודשית ממוצעת עומדת של 60,000 ש"ח תזכה במענק של 7,040 ש"ח (0.173 מתוך 20,000 שווים ל-3,460 ש"ח. 10,500-3,460=7,040).


שימו❤️- המענקים חייבים במס הכנסה, אך לא חייבים בביטוח לאומי ובמס ערך מוסף.

פוסטים עתידיים
פוסטים קודמים