מענק פעימה ראשונה לעצמאיים

לפני זמן קצר, אישרה הממשלה (יום ה', 2.4.20) תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה). בתקנות שאושרו נקבע כי מענק הסיוע יינתן באמצעות רשות המיסים לעצמאיים הזכאים לכך, זאת בכפוף לתנאי הסף שנקבעו. לצורך קבלת המענק, תוגש תביעה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המיסים. עליכם להגיש את התביעות לקבלת המענק בתוך 70 ימים מיום פרסומן ברשומת של התקנות. בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על-ידי רשות המיסים, ויוצגו באזור האישי. המענק ישולם לעצמאי לאחר קביעת הזכאות, באמצעות זיכוי חשבון הבנק. מענק הסיוע יעמוד על 65% מהכנסתו מעסק הממוצעת לחודש של העצמאי לשנת 2018. במידה והעסק נפתח בשנת 2019 , הנ"ל יהיה בהתאם לנתוני 2019, ובכל מקרה, הסכום לא יעלה על 6,000 שקלים. יצוין, כי החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 שקלים סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של 3,000 שקלים. יצוין כי לעצמאי אשר החל לפעול מ-1.1.19 ועד ל 1.9.19, הותאמו התנאים הנדרשים כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום נתוני שנת 2018. עצמאים אלה יוכלו להגיש תביעה לאחר הגשת הדוח לשנת 2019. ככל שהדוח כבר הוגש, ניתן להגיש תביעה אך היא תיבחן מיד לאחר חג הפסח. תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע (בהתאם לפרסום, אנו נדייק זאת לאחר פרסום התקנות לציבור):

1. מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה- 1.9.19 ל-29.2.20.

2. הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ש"ח. יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה, בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון, אם היו, ואת שבח המקרקעין שלו.

3. הכנסתו החייבת, החודשית, הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 שקלים.

4. צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי ובן זוגו לשנת המס 2018 אינה עולה על 340,000 שקלים

5. מחזור עסקותיו של העצמאי בחודשים מרץ-אפריל 2020, ירד ביחס למחזור עסקותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. אם העסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19, ייבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20.

6. העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, ולגבי עסק שנפתח בשנת 2019, דוח כאמור לשנת המס 2019 (כאמור לעיל) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.

7. לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה. המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ. האפשרות להגשת הבקשות למענק באתר רשות המסים תיפתח לאחר פרסום התקנות ברשומות (כך נמסר לנו).

חשוב ביותר - מדובר בפרסום ראשוני בלבד, ואנו נדייק את הדברים עם פרסום התקנות הרשמיות לציבור. הנכם מוזמנים להעלות שאלותיכם בנושא זה, ובכל נושאי המיסוי, הביטוח הלאומי ודיני העבודה בקבוצת "שואלים רואה חשבון" בפייסבוק.

פוסטים עתידיים
פוסטים קודמים